Support Framework

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, όπου κυριαρχεί το κέρδος και οι παραγωγοί μικρής κλίμακας μένουν εκτός των εμπορικών διαδικασιών, αγρότες, παραγωγοί ειδών χειροτεχνίας και άλλοι εργάτες συχνά μένουν χωρίς πόρους και χωρίς ελπίδα για το μέλλον τους. Το δίκαιο ή αλληλέγγυο ή ισότιμο εμπόριο (Fair Trade) βοηθά αυτούς τους παραγωγούς να ξεφύγουν από αυτόν τον κύκλο και τους επιτρέπει να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Σε αντίθεση με το συμβατικό διεθνές εμπόριο, στοχεύει στον περιορισμό της φτώχιας και στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικά μη προνομιούχων και περιθωριοποιημένων παραγωγών του αναπτυσσόμενου κόσμου. Παράλληλα, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μεταξύ των δύο φύλων, υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και υψηλή ποιότητα προϊόντων.

H εκπαίδευση δεν μπορεί να απέχει από την εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών πάνω στο ζήτημα του δίκαιου εμπορίου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάληψης δράσης που θα συμβάλλει στην υποστήριξη ενός μοντέλου για την παγκόσμια οικονομία βασισμένο στις ανθρώπινες σχέσεις, τη δικαιοσύνη και τη μακροχρόνια συνεργασία. Όπως υποστηρίζει ο Huckle (2002), η εκπαίδευση χρειάζεται «να αρχίσει να εξερευνά και να καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και μορφές διακυβέρνησης μπορούν να μεταφέρουν την έννοια της βιωσιμότητας μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τον τρόπο που η βιωσιμότητα προσφέρει χώρο για την ανάπτυξη νέων οικονομιών συνυφασμένων με νέους τύπους ευημερίας και νέα νοήματα προόδου».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Οι μαθητές χρειάζεται:
• να μπορούν να λειτουργήσουν ομαδικά
• να κατέχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα του διαδικτύου
2) Το σχολείο χρειάζεται:
• να διαθέτει οργανωμένο εργαστήριο Η/Υ με δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

ΣΚΟΠΟΣ
Η παρούσα ιστοεξερεύνηση έχει σχεδιαστεί ώστε να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα καίριο ζήτημα της σύγχρονης εποχής, το δίκαιο εμπόριο.

ΣΤΟΧΟΙ
Α) Γνωστικοί Στόχοι ως προς τις Δεξιότητες της Γλώσσας (Αναγνωστική, Ακουστική, Παραγωγή Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου), τη Δομή, τη Γραμματική και τη Λειτουργία της
Β) Συναισθηματικοί Στόχοι
• Nα κατανοήσουν οι μαθητές από πού προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά
• Να προβληματιστούν οι μαθητές πάνω στο ζήτημα του οικουμενικού δικαίου (global justice)
• Να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση της σύνδεσης ανάμεσα στη ζωή τους και τη ζωή άλλων ανθρώπων
Γ) Ψυχοκινητικοί Στόχοι
• Να εργάζονται και να επιδιώκουν τους στόχους τους μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον
• Να αποκτήσουν ένα πλαίσιο κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και ανάληψης δράσης σχετικά με το ζήτημα του δίκαιου εμπορίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-4 ατόμων ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων Η/Υ. Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν Η/Υ. Παρακολουθούν τα προτεινόμενα βίντεο, διαβάζουν το σχετικό υλικό, συζητούν για το θέμα, συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δουλεύουν τις εργασίες. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής και αρωγός της προσπάθειας των μαθητών, λύνει τυχόν απορίες, βοηθά όπου κρίνεται απαραίτητο και παρακολουθεί την πρόοδό τους.
Η ιστοεξερεύνηση έχει σχεδιαστεί ώστε να διαρκέσει 2-3 διδακτικές ώρες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License